Utrikespolitiska Förbundet Sverige, UFS, är de utrikespolitiska föreningarnas samarbetsorgan i Sverige. UFS är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med syfte att främja spridandet av kunskap och att väcka debatt kring utrikespolitiska, internationella och globala frågor utifrån en mångfald av åsikter och perspektiv. Förbundet arbetar på demokratisk grund och utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

UFS utgörs för närvarande av elva medlemsföreningar från Malmö i söder till Luleå i norr som alla representeras i förbundsstyrelsen och vid den årliga stämman. Förbundsstyrelsen håller ambulerande sammanträden på medlemsföreningarnas hemorter ungefär fem gånger per år. Som en väg till medlemskap kan nystartade utrikespolitiska föreningar beviljas interimistiskt medlemskap i förbundet.

Förbundets verksamhet utgörs främst av medlemsföreningarnas program och projekt. Sammanlagt anordnas inom UFS över 300 utrikespolitiska föreläsningar per år. Talare från många olika delar av samhället bjuds in att föreläsa och debattera en stor bredd av ämnen för en intresserad publik. Dessutom arrangeras bland annat en mängd studiecirklar, debattävlingar och resor. De utrikespolitiska föreningarna producerar även ett växande antal tidskrifter, radio- och teveprogram under temat utrikespolitik. På förbundsnivå arrangerar UFS årligen Utrikespolitiskt konvent, en mötesplats dit alla intresserade är välkomna och där föreläsningar varvas med debatter och öppna diskussioner. UFS anordnar även utrikespolitiska seminarier och föreläsningar i Almedalen där medlemmar inbjuds att delta.  Internt anordnar UFS regelbundet forumträffar, tillfällen då aktiva medlemmar från hela landet träffas, utbyter erfarenheter och tar del i workshops kring föreningslivet. I engelskspråkiga sammanhang kallas UFS för Swedish Association of International Affairs (SAIA).

UFS har även ett antal utskott som medlemmar kan engagera sig i: ekonomiutskottet, styrdokumentsutskottet, internationella utskottet, kommunikationsutskottet och utbildningsutskottet. Mer information om dessa och andra sätt att engagera sig hittas på http://ufsverige.org/engageradig/

Välkommen att upptäcka UFS!

UFS Representant

Oscar Almqvist

ufs@ufuppsala.se